UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 28. mája 2013

Vec F‑67/11

Luigi Marcuccio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Zrušenie rozhodnutia Komisie – Vykonanie rozsudku Súdu pre verejnú službu – Ujma vyplývajúca z nevykonania – Podmienky – Žaloba zjavne bez právneho základu“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou L. Marcuccio navrhuje v podstate jednak zrušiť rozhodnutie z 24. júna 2011, ktorým Európska komisia zamietla jeho žiadosť z 28. februára 2011 najmä o prijatie opatrení na vykonanie bodu 2 výroku rozsudku Súdu pre verejnú službu z 9. júna 2010, Marcuccio/Komisia (F‑56/09, ďalej len „rozsudok z 9. júna 2010“ ) a jednak zaviazať Komisiu, aby mu zaplatila náhradu ujmy, ktorú údajne utrpel

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne bez právneho základu. L. Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii, vrátane trov konania o predbežnom opatrení vo veci F‑67/11 R, Marcuccio/Komisia.

Abstrakt

Úradníci – Žaloby úradníkov – Rozsudok o zrušení – Účinky – Povinnosť prijať vykonávacie opatrenia – Dodržiavanie práva Únie – Náhrada ujmy, ktorá vznikla žalobcovi v dôsledku zrušeného aktu – Osobitné ťažkosti – Priznanie spravodlivého odškodnenia za znevýhodnenie spôsobené žalobcovi

(Článok 266 ZFEÚ)

Dotknutej inštitúcii prislúcha prijať opatrenia, ktoré si vyžaduje výkon rozsudku o zrušení tým, že bude uplatňovať voľnú úvahu, ktorou v tomto smere disponuje, ktorú preskúmava súd Únie, za súčasného dodržiavania výroku a odôvodnenia rozsudku, ktorý je povinná vykonať, ako aj ustanovení práva Únie.

Ak sú s vykonaním rozsudku o zrušení spojené osobitné ťažkosti, dotknutá inštitúcia môže splniť povinnosť vyplývajúcu z článku 266 ZFEÚ tým, že pri dodržaní zásady zákonnosti príjme akékoľvek rozhodnutie, ktoré môže spravodlivo nahradiť nevýhodu, ktorá pre dotknutú osobu vyplynula zo zrušeného rozhodnutia.

(pozri body 38 a 44)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 6. októbra 2004, Vicente‑Nuñez/Komisia, T‑294/02, bod 46

Súd pre verejnú službu: 7. júna 2011, Larue a Seigneur/ECB, F‑84/09, bod 64