Αναίρεση που άσκησε στις 26 Φεβρουαρίου 2021 η Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 16 Δεκεμβρίου 2020 στην υπόθεση T-541/18, Changmao Biochemical Engineering κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-123/21 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (εκπρόσωπος: Κ. Αδαμαντόπουλος, δικηγόρος, P. Billiet, advocaat)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA και Caviro Distillerie Srl

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο στις 16 Δεκεμβρίου 2020 στην υπόθεση T-541/18·

να κάνει δεκτά τα αιτήματα της προσφυγής που άσκησε η αναιρεσείουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και να ακυρώσει τον προσβαλλόμενο κανονισμό1 καθόσον αυτός αφορά την αναιρεσείουσα ή, επικουρικώς, εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ και

να καταδικάσει την Επιτροπή και τις παρεμβαίνουσες στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η αναιρεσείουσα τόσο στο πλαίσιο της αναιρετικής διαδικασίας όσο και στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-541/18∙ ή

επικουρικώς, να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο ώστε αυτό να αποφανθεί επί ορισμένου εκ των λόγων που προέβαλε η αναιρεσείουσα ή επί του συνόλου αυτών, καθόσον τούτο δικαιολογείται από το στάδιο της διαδικασίας∙ και

να επιφυλαχθεί ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Πρώτος λόγος αναιρέσεως: οι σκέψεις 64, 65 και 74 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως είναι νομικώς εσφαλμένες, καθόσον με αυτές το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι η νομιμότητα των πράξεων της Ένωσης που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 7, του βασικού κανονισμού2 δεν μπορεί να εξεταστεί υπό το πρίσμα του πρωτοκόλλου προσχωρήσεως της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στον ΠΟΕ (στο εξής: πρωτόκολλο προσχωρήσεως). Επικουρικώς, η αναιρεσείουσα προβάλλει ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση είναι νομικώς εσφαλμένη, καθόσον με αυτήν δεν διαπιστώνεται ότι το άρθρο 2, παράγραφος 7, του βασικού κανονισμού αποτελεί εξαίρεση από τα άρθρα 2, παράγραφοι 1 έως 6, του βασικού κανονισμού η οποία δύναται να εφαρμοστεί αποκλειστικά και μόνο στις εισαγωγές από την Κίνα στην Ένωση δυνάμει του άρθρου 15, στοιχείο α΄, σημείο ii, και στοιχείο δ΄, και για όσο χρόνο οι εν λόγω διατάξεις παραμένουν σε ισχύ. Η χρήση, εκ μέρους της Επιτροπής, της Αργεντινής ως ανάλογης χώρας στην υπόθεση της αναιρεσείουσας ήταν εσφαλμένη τόσο υπό το πρίσμα του δικαίου της Ένωσης όσο και υπό το πρίσμα του δικαίου του ΠΟΕ. Βάσει αυτής της προσεγγίσεως η Επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη πολύ υψηλού περιθωρίου ντάμπινγκ για την αναιρεσείουσα, ενώ αν είχε εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφοι 1 έως 6 του βασικού κανονισμού θα είχε διαπιστώσει ότι το περιθώριο ντάμπινγκ της αναιρεσείουσας ήταν μηδενικό.

Δεύτερος λόγος αναιρέσεως: οι διαπιστώσεις του Γενικού Δικαστηρίου στις σκέψεις 103, 106, 109 έως 112, 114, 116, 117, 120 και 121 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως βαρύνονται με πρόδηλο σφάλμα κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας, καθόσον κρίθηκε ότι η Επιτροπή δεν παρέβη το άρθρο 3, παράγραφοι 1, 2 και 5, καθώς και το άρθρο 11, παράγραφοι 2 και 9, του βασικού κανονισμού και το καθήκον της επιμελείας και χρηστής διοικήσεως που υπέχει, λόγω του ότι δεν έλαβε υπόψη, κατά την αξιολόγηση της καταστάσεως της βιομηχανίας του τρυγικού οξέος στην Ένωση, τις επιδόσεις και τις εμπορικές δραστηριότητες της Distilerie Mazzari, δηλαδή του μεγαλύτερου, πλέον κερδοφόρου και πλέον επιτυχημένου παραγωγού τρυγικού οξέος της Ένωσης, καθώς και το γεγονός ότι οι λανθασμένες επενδυτικές αποφάσεις ορισμένων παραγωγών τρυγικού οξέος της Ένωσης επηρέασαν αρνητικά την απόδοσή τους.

Τρίτος λόγος αναιρέσεως: οι διαπιστώσεις του Γενικού Δικαστηρίου στις σκέψεις 138, 139, 145 έως 147, 150 και 152 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως βαρύνονται με πολλαπλά πρόδηλα σφάλματα κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας, καθόσον κρίθηκε ότι η Επιτροπή δεν παρέβη το άρθρο 3, παράγραφοι 1, 2 και 5 και το άρθρο 11, παράγραφος 2, του βασικού κανονισμού και το καθήκον της επιμελείας και χρηστής διοικήσεως που υπέχει, λόγω του ότι αρνήθηκε να λάβει υπόψη, κατά την εκτίμηση της πιθανότητας επανεμφανίσεως της ζημίας, τις δραστηριότητες της Hangzhou Bioking, δηλαδή του μεγαλύτερου κινεζικού εξαγωγέα τρυγικού οξέος στην Ένωση, καθώς και τον αντίκτυπο των κλιματικών αλλαγών και των διαφορών μεταξύ των τελικών χρήσεων συνθετικού και φυσικώς παραγόμενου τρυγικού οξέος.

Τέταρτος λόγος αναιρέσεως: το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε νομικό σφάλμα στις σκέψεις 171 και 173 έως 177 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, καθόσον έκρινε ότι η Επιτροπή είχε εγκαίρως προτείνει στην αναιρεσείουσα να της γνωστοποιήσει το σύνολο των ουσιωδών στοιχείων και εκτιμήσεων στην παρούσα υπόθεση. Εάν η Επιτροπή είχε τηρήσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των άρθρων 3, παράγραφος 2, 11, παράγραφος 2, 6, παράγραφος 7, 19, παράγραφοι 2 και 4, και 20, παράγραφοι 2 και 4, του βασικού κανονισμού καθώς και βάσει των άρθρων 6, παράγραφος 4, και 6, παράγραφος 2, της συμφωνίας αντιντάμπινγκ του ΠΟΕ, η αναιρεσείουσα θα είχε υποβάλει ουσιαστικά σχόλια στην Επιτροπή και τα συμπεράσματα του εν λόγω θεσμικού οργάνου όσον αφορά την ευπάθεια της Ένωσης, καθώς και την πιθανότητα επανεμφανίσεως της ζημίας, θα ήταν διαφορετικά και ευνοϊκά για την αναιρεσείουσα.

Επιπροσθέτως, η αναιρεσείουσα προβάλλει ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε νομικό σφάλμα καθόσον εξέτασε υπό το πρίσμα του άρθρου 296 ΣΛΕΕ τις αιτιάσεις της όσον αφορά (1) την έλλειψη νομικής βάσεως για την εφαρμογή, στον προσβαλλόμενο κανονισμό, του άρθρου 2, παράγραφος 7, του βασικού κανονισμού, στη σκέψη 187 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως∙ (2) την κατάσταση της βιομηχανίας τρυγικού οξέος της Ένωσης, στη σκέψη 188 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως∙ και (3) την πιθανότητα επανεμφανίσεως της ζημίας και τη σημασία των επιδόσεων της Hangzhou Bioking, στη σκέψη 189 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως. Οι εν λόγω αιτιάσεις θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί, αντιστοίχως, στο πλαίσιο του πρώτου και του τέταρτου λόγου της προσφυγής της αναιρεσείουσας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

____________

1 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/921 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2018, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τρυγικού οξέος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 2018, L 164, σ. 14).

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2016, L 176, σ. 21).