Žaloba podaná 31. októbra 2007 - Vinci/Európska centrálna banka

(vec F-130/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fiorella Vinci (Schöneck, Nemecko) (v zastúpení: B. Karthaus, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy žalobkyne

určiť, že založenie listu žalovanej z 5. marca 2007 (07) 139a H KK7bk HEAL a listu z 5. marca 2007 (07) 139b H KK/bk HEAL a "Medical Certificate", ktoré vydal Dr. Schön 24. apríla 2007 do osobného spisu, ako aj založenie výsledkov vyšetrenia Deutsche Klinik für Diagnostik z 2. apríla 2007 týkajúce sa zdravotného stavu žalobkyne do jej zdravotných záznamov je nezákonné,

určiť, že rozhodnutie žalovanej z 3. septembra 2007 (07) 772 PSR JMC/cc APPE, ktorým odmietla vymazať osobné údaje, ktoré pochádzajú z dokumentov uvedených v bode 1 je nezákonné,

zrušiť rozhodnutie žalovanej z 5. marca 2007, podľa ktorého musí žalobkyňa podstúpiť lekárske vyšetrenie,

zaviazať žalovanú na zaplatenie žalobkyni 10 000,00 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa v prvom žalobnom návrhu navrhuje, aby Súdny dvor určil, že založenie dokumentov uvedených v návrhu do jej osobného spisu alebo do oddelene vedených zdravotných záznamov je nezákonné. V druhom žalobnom návrhu navrhuje určiť, že rozhodnutie žalovanej, ktorým odmietla vymazať tieto nezákonne získané osobné údaje je nezákonné. V odôvodnení uvádza, že Staff Rule 5.13.4 Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý ju jednak neoprávňuje na spracovávanie kategórie osobných údajov uvedených v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie č. 45/2001") a jednak nestanovuje v rozpore s článkom 10 ods. 2 písm. b) nariadenia 45/2001 účel, na základe ktorého by bolo spracovanie nevyhnutné, zakazuje získavanie a spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia.

Žalobkyňa v treťom žalobnom návrhu navrhuje zrušiť rozhodnutie Komisie z 5. marca 2007, ktorým rozhodla, že žalobkyňa musí podstúpiť lekárske vyšetrenie. Ako dôvod uvádza námietku zneužitia právomoci, ako aj nerešpektovanie záväzných formálnych predpisov vyplývajúcich zo Staff Rule 5.13.4. Tento ustanovuje, že ďalšie zdravotné opatrenia, ako napríklad lekárske vyšetrenia, môže nariadiť iba "Medical Adviser" stanovený ECB, nie však priamy nadriadený žalobkyne.

Žalobkyňa okrem toho žiada odškodnenie nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla tým, že musela podstúpiť rozsiahle lekárske vyšetrenie bez toho, aby pre to existoval dostatočný právny základ.

____________