Wyrok Trybunału (czwarty izba) z dnia 3 czerwca 2021 r.–
Yokohama Rubber i EUIPO/Pirelli Tyre

(sprawy połączone C818/18 P i C6/19 P)(1)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia – Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) – Oznaczenie tworzone przez kształt nieprzedstawiający istotnej części towaru

1.      Odwołanie – Zarzuty – Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów – Niedopuszczalność – Kontrola przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych i dowodów – Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia

(art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy)

(zob. pkt 49)

2.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Oznaczenia tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego – Ustalanie zasadniczych właściwości oznaczenia

[rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)]

(zob. pkt 60)

Sentencja

1)

Odwołania w sprawach C‑818/18 P i C‑6/19 P zostają oddalone.

2)

The Yokohama Rubber Co. Ltd i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zostają obciążeni, w częściach równych, poza ich własnymi kosztami dotyczącymi postępowań odwoławczych w sprawach C‑818/18 P i C‑6/19 P, kosztami poniesionymi przez Pirelli Tyre SpA dotyczącymi tych postępowań.

3)

European Association of Trade Mark Owners (Marques) pokrywa własne koszty.


1 Dz.U. C 148 z 29.4.2019.