Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.3.2016 – Schwenk Zement vastaan komissio

(asia C‑248/14 P) (1)

Muutoksenhaku – Kilpailu – Sementin ja sen oheistuotteiden markkinat – Hallinnollinen menettely – Asetus (EY) N:o 1/2003 – 18 artiklan 1 ja 3 kohta – Päätös tietojensaantipyynnöstä – Perustelut – Pyynnön täsmällisyys

1.                     Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Riittämättömät tai ristiriitaiset perustelut – Tutkittavaksi ottaminen (SEUT 256 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta) (ks. 16 kohta)

2.                     Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Velvollisuus ilmoittaa täsmällisesti, miltä osin unionin yleisen tuomioistuimen päättelyä arvostellaan (SEUT 256 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 169 kohdan 2 kohta) (ks. 17 kohta)

3.                     Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Perustelut – Perusteluvelvollisuuden laajuus – Perusteluvelvollisuuden arvioiminen käsiteltävän asian olosuhteiden perusteella – Perusteluissa ei tarvitse esittää kaikkia asiaan liittyviä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja (SEUT 296 artikla) (ks. 20 kohta)

4.                     Kilpailu – Hallinnollinen menettely – Tietojensaantipyyntö – Perusteluvelvollisuuden laajuus (SEUT 296 artiklan toinen kohta; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 18 artiklan 3 kohta) (ks. 21, 23–25, 28, 41–43 kohta)

Ratkaisu

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen 14.3.2014 antama tuomio Schwenk Zement v. komissio (T‑306/11, EU:T:2014:123) kumotaan.

2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 18 artiklan 3 kohdan soveltamismenettelystä 30.3.2011 tehty komission päätös K(2011) 2367 lopullinen (asia COMP/39520 – Sementti ja sen oheistuotteet) kumotaan.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Schwenk Zement KG:lle unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-306/11 ja tästä muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


1 EUVL C 223, 14.7.2014.