Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.7.2020 – Euroopan komissio v. Romania

(asia C-549/18)1

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – SEUT 258 artikla – Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen – Direktiivi (EU) 2015/849 – Täytäntöönpanon laiminlyönti ja/tai täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamatta jättäminen – SEUT 260 artiklan 3 kohta – Vaatimus vastaajan velvoittamiseksi maksamaan kiinteämääräinen hyvitys)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Scharf, L. Flynn, G. von Rintelen, L. Nicolae ja L. Radu Bouyon)

Vastaaja: Romania (asiamiehet: aluksi C.-R. Canţăr, E. Gane, L. Liţu ja R. I. Haţieganu, sittemmin kolme viimeksi mainittua)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Belgian kuningaskunta (asiamiehet: C. Pochet, P. Cottin ja J.-C. Halleux), Viron tasavalta (asiamies: N. Grünberg), Ranskan tasavalta (asiamiehet: A.-L. Desjonquères, B. Fodda ja J.-L. Carré) ja Puolan tasavalta (asiamies B. Majczyna)

Tuomiolauselma

Romania ei ole noudattanut rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20.5.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 67 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ollut 8.12.2017 päivätyssä perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä antanut kaikkia direktiivin 2015/849 noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä eikä näin ollen ilmoittanut näistä säännöksistä Euroopan komissiolle.

Romania velvoitetaan maksamaan Euroopan komissiolle 3 000 000 euron suuruinen kiinteämääräinen hyvitys.

Romania velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Belgian kuningaskunta, Viron tasavalta, Ranskan tasavalta ja Puolan tasavalta vastaavat kukin omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 381, 22.10.2018.