Προσφυγή-αγωγή της 22ας Ιουλίου 2011 - ZZ κατά Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση F-71/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: ZZ (εκπρόσωπος: J.-M. Bauler, δικηγόρος)

Καθού-εναγόμενο: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Η ακύρωση της εκθέσεως βαθμολογίας της προσφεύγουσας-ενάγουσας για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007 και η επιβολή υποχρεώσεως στο καθού να καταβάλει ορισμένο ποσό ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την έκθεση βαθμολογίας για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007· επικουρικώς, να ακυρώσει το σημείωμα της 9ης Σεπτεμβρίου 2009 το οποίο συντάχθηκε μετά την ακύρωση της προηγούμενης εκθέσεως βαθμολογίας που αφορούσε το ίδιο χρονικό διάστημα·

να ακυρώσει την απόφαση της 14ης Απριλίου 2011 που απορρίπτει τη διοικητική ένσταση·

να υποχρεώσει το καθού να καταβάλει το ποσό των 50 000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης·

να καταδικάσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα.

____________