Talan väckt den 5 mars 2021 – Europaparlamentet mot Europeiska kommissionen

(Mål C-144/21)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europaparlamentet (ombud: L. Visaggio, C. Ionescu Dima, M. Menegatti)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara artiklarna 1.1, 1.5, 2–5, 7, 9 och 10 i den del som de rör de tillstånd som avser användningarna 2, 4 och 5 (och användning 1 med avseende på formulering av blandningar för användningarna 2, 4 och 5) och har numren REACH/20/18/0 – REACH/20/18/27 i kommissionens genomförandebeslut C(2020) 8797 av den 18 december 2020 om att delvis bevilja tillstånd för viss användning av kromtrioxid enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/20061 (Chemservice GmbH m.fl.),

i andra hand ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut C(2020)8797 av den 18 december 2020 i dess helhet, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar till stöd för sin talan en enda grund, enligt vilken det angripna beslutet har antagits i strid med de krav som uppställs i artikel 60.4 och 60.7 i Europaparlamentets och rådets förordning EG) nr 1907/2006 och därför ska ogiltigförklaras i den del det rör tillstånden för användningarna 2, 4 och 5 (och användning 1 med avseende på formulering av blandningar för användningarna 2, 4 och 5) med numren REACH/20/18/0 – REACH/20/18/27. För det fall domstolen skulle anse att tillstånden i det angripna beslutet för användning 6 med numren REACH/20/18/28 – REACH/20/18/34 har en så nära koppling till tillstånden för andra användningar att de tillstånd som beviljats avseende användningarna 2, 4 och 5 (och användning 1 med avseende på formulering av blandningar för användningarna 2, 4 och 5) inte kan skiljas från det angripna beslutet, anser sökanden i andra hand att beslutet ska ogiltigförklaras i dess helhet.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 2006, s. 1).