Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 16.11.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Marc Soulier ja Sara Doke v. Premier ministre ja Ministre de la Culture et de la Communication

(Asia C-301/15)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Teollis- ja tekijänoikeudet – Direktiivi 2001/29/EY – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – 2 ja 3 artikla – Oikeudet kappaleen valmistamiseen ja yleisölle välittämiseen – Ulottuvuus – Ei-saatavilla-olevat kirjat, joita ei julkaista tai joita ei enää julkaista – Kansallinen säännöstö, jonka mukaan yhteisvalvontajärjestö voi käyttää ei-saatavilla-olevien kirjojen digitaalista hyödyntämistä koskevia oikeuksia kaupallisiin tarkoituksiin – Tekijöiden lupaa koskeva lakiin perustuva olettama – Sellaisen menetelmän puuttuminen, jolla taataan tekijöiden tosiasiallinen ja yksilöllinen tiedottaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Marc Soulier ja Sara Doke

Vastaajat: Premier ministre ja Ministre de la Culture et de la Communication

Muut osapuolet: Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), Joëlle Wintrebert ym.

Tuomiolauselma

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY 2 artiklan a alakohtaa ja 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen kansallisen säännöstön mukaan tekijänoikeusmaksujen keräämisestä ja jakamisesta vastaava hyväksytty järjestö voi käyttää oikeutta sallia digitaalinen kappaleen valmistaminen ei-saatavilla-olevista kirjoista eli kirjoista, jotka on julkaistu Ranskassa ennen 1.1.2001 ja joita ei enää levitetä kaupallisesti eikä julkaista painetussa tai digitaalisessa muodossa, tai kyseisten kirjojen digitaalinen yleisölle välittäminen, vaikka kyseisessä säännöstössä samalla annetaankin näiden kirjojen tekijöille tai oikeudenhaltijoille mahdollisuus vastustaa tämän oikeuden käyttöä tai lopettaa se kyseisessä säännöstössä määritellyin edellytyksin.

____________

1 EUVL C 294, 7.9.2015.