Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 7. novembri 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-132/11)1

(Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 – Faksi teel õigeaegselt esitatud hagi – Advokaadi poolt faksile omakäeliselt antud allkiri, mis erineb posti teel saadetud hagi originaalile antud allkirjast – Hilinenult esitatud hagi – Ilmselge vastuvõetamatus – Olematus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada komisjoni kaudne otsus jätta rahuldamata hageja taotlus esiteks teatada talle kirjalikult tema poolt enne 2005. aastat ja aastatel 2005–2010 teenitud põhipuhkuse tööpäevade arv, millele tal oli õigus taotluse esitamise kuupäeval, ja nende puhkusepäevade arv, millele tal oleks õigus 2010. aasta lõpuni; teiseks kasutada kõiki neid puhkusepäevi, ja kolmandaks teatada talle võimalikud põhjused, miks tema need taotlused võidi rahuldamata jätta.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 65, 3.3.2012, lk 23.