Prasība, kas celta 2021. gada 12. martā – Eiropas Komisija/Polijas Republika

(Lieta C-166/21)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: C. Perrin un M. Siekierzyńska)

Atbildētāja: Polijas Republika

Prasījumi

atzīt, ka, liedzot medikamentu ražošanai izmantotā etilspirta importētājam obligāto atbrīvojumu no akcīzes nodokļa gadījumā, kad tas neizvēlas akcīzes nodokļa atliktās maksāšanas režīmu, Polijas Republika nav izpildījusi Padomes Direktīvas 92/83/EEK (1992. gada 19. oktobris) par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem, 1 27. panta 1. punkta d) apakšpunktā un atbilstoši samērīguma principam paredzētos pienākumus;

piespriest Polijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Polijas Republika ir ieviesusi valsts tiesību normas, saskaņā ar kurām medikamentu ražošanai nepieciešamā etilspirta importētājam tiek liegts atbrīvojums no akcīzes nodokļa gadījumā, ja tas neizvēlas akcīzes nodokļa atliktās maksāšanas režīmu.

Komisijas ieskatā, tas ir pretrunā prasībām, kas izriet no Padomes Direktīvas 92/83/EEK (1992. gada 19. oktobris) par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem, 27. panta 1. punkta d) apakšpunkta.

Saskaņā ar šo direktīvas tiesību normu gadījumā, ja spirts tiek izmantots medikamentu ražošanai, dalībvalstīm ir pienākums to atbrīvot no akcīzes nodokļa saskaņā ar nosacījumiem, kurus tās nosaka, lai panāktu pareizu un tūlītēju šādu atbrīvojumu piemērošanu un novērstu jebkādu nodokļu nemaksāšanu, apiešanu vai ļaunprātīgu izmantošanu. Komisija uzskata, ka atbrīvojuma no akcīzes nodokļa padarīšana atkarīgu no akcīzes nodokļa atliktās maksāšanas režīma piemērošanas nav nepieciešama, lai panāktu pareizu un tūlītēju šādu atbrīvojumu piemērošanu un novērstu jebkādu nodokļu nemaksāšanu, apiešanu vai ļaunprātīgu izmantošanu. Tāpat tas esot pretrunā arī samērīguma principam.

____________

1 OV 1992, L 316, 21. lpp.