Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 29ης Σεπτεμβρίου 2010 - Honnefelder κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-41/08)1

(Υπαλληλική υπόθεση - Γενικός διαγωνισμός - Μη εγγραφή στον πίνακα επιτυχόντων - Διεξαγωγή της προφορικής εξετάσεως - Σταθερή σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Stephanie Honnefelder (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: C. Bode, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: C. Berardis-Kayser και B. Eggers)

Αντικείμενο

Ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής να μην εγγράψει την προσφεύγουσα στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού AD/26/05 λόγω του ανεπαρκούς αριθμού μορίων που έλαβε η προσφεύγουσα κατά την προφορική εξέταση.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Ακυρώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2007, να μην εγγράψει την S. Honnefelder στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού EPSO/AD/26/05.

Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

____________

1 - ΕΕ C 128 της 24.5.2008, σ.38.