Prasība, kas celta 2012. gada 21. augustā – ZZ/Komisija

(lieta F-89/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Rodrigues, A. Blot un A. Tymen, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma nepārklasificēt prasītāju atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ko 2012. gada 10. maijā ir pieņēmis Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāta D direkcijas direktors ar 2012. gada 11. maija paziņojumu un ar kuru ir noraidīta prasītāja 2012. gada 25. janvāra sūdzība;

tiktāl, ciktāl nepieciešams atcelt 2011. gada 21. novembra lēmumu noradīt prasītāja 2011. gada 29. jūnija pieteikumu;

uzdot atbildētājai īstenot koriģējošus pasākumus, lai saistībā ar prasītāju atjaunotu karjeru ekvivalences principu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.