Žaloba podaná 19. januára 2010 - Clarke/ÚHVT

(vec F-5/10)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Nicole Clarke (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Predmet a opis sporu

Na jednej strane zrušenie klauzuly v zmluve žalobkyne, ktorá stanovuje automatické ukončenie pracovného pomeru pre prípad, že by žalobkyňa v externom výberovom konaní uskutočnenom pre ÚHVT nebola vybraná, na druhej strane vyhlásenie, že výberové konania OHIM/AD/01/07, OHIM/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 a OHIM/AST/02/02 nemajú žiadne účinky na zmluvu žalobkyne. Okrem toho návrh na náhradu škody

Návrhy žalobkyne

zrušiť list ÚHVT z 12. marca 2009 a v ňom obsiahnuté rozhodnutia ÚHVT, podľa ktorých pracovný pomer žalobkyne skončí po uplynutí 8-mesačnej výpovednej doby, ktorá začína plynúť 16. marca 2009 na základe konštatovania, že pracovný pomer žalobkyne s ÚHVT naďalej trvá bez toho, aby jej bola daná výpoveď. V rozsahu, v akom to Súd považuje za potrebné, žalobkyňa ďalej navrhuje, aby Súd zrušil listy ÚHVT z 3. augusta 2009 (prerušenie lehoty) a z 9. októbra 2009 (zamietnutie sťažnosti), ktoré žalobkyňa kvalifikuje ako nesamostatné.

zrušiť klauzulu o ukončení v článku 5 pracovnej zmluvy žalobkyne s ÚHVT alebo ju vyhlásiť za neplatnú, subsidiárne,

vyhlásiť, že sa ukončenie pracovného pomeru žalobkyne ani v budúcnosti nemôže opierať o klauzulu o ukončení v jej pracovnej zmluve,

subsidiárne konštatovať, že výberové konania uvedené v liste ÚHVT z 12. marca 2009 neboli v žiadnom prípade spôsobilé vyvolať negatívne účinky z klauzuly o ukončení.

zaviazať ÚHVT na náhradu škody žalobkyni v primeranej, Súdom určenej výške za morálne a nehmotné škody spôsobené žalobkyni vyhláseniami, ktoré sú uvedené v bode 1 návrhov.

pre prípad, že by skutočná činnosť žalobkyne v dobe rozhodnutia Súdu alebo zaplatenia dlžných odmien žalobkyni od ÚHVT bola napriek ďalšej existencii pracovného pomeru z dôvodu protiprávneho konania už ukončená:

zaviazať ÚHVT na náhradu materiálnej škody žalobkyni v plnej výške - určením povinnosti ÚHVT, aby žalobkyňu naďalej zamestnával za doterajších podmienok a začlenil ju späť do služby - najmä prostredníctvom zaplatenia všetkých prípadne dlžných odmien a všetkých ostatných výdavkov žalobkyne spôsobených protiprávnym konaním ÚHVT (znížených o poberanú podporu v nezamestnanosti).

Subsidiárne pre prípad, že z právnych alebo skutočných dôvodov v danej situácií nedôjde k opätovnému začleneniu žalobkyne do služby alebo ďalšiemu zamestnaniu za doterajších podmienok, zaviazať ÚHVT na náhradu nehmotnej škody, ktorá vznikla žalobkyni protiprávnym ukončením jej činnosti vo výške rozdielu medzi jej životným príjmom, ktorý možno skutočne očakávať, a životným príjmom, ktorý by žalobkyňa dosiahla, pokiaľ by zmluva naďalej plynula, zohľadnením penzijných dávok a iných nárokov.

zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.

____________