Žaloba podaná 12. decembra 2008 - Di Prospero/Komisia

(vec F-99/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rita Di Prospero (Uccle, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodriguez a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO nepripustiť kandidatúru žalobkyne na výberové konanie EPSO/AD/117/08

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) neumožniť žalobkyni predloženie kandidatúry na výberové konanie EPSO/AD/117/08,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________