Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 3.5. 2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-161/18., Braesch ym. v. komissio, 24.2.2021 antamasta tuomiosta

(asia C-284/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Bouchagiar ja K. Blanck)

Muut osapuolet: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP ja Bybrook Capital Badminton Fund LP

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion

antaa itse ratkaisun ensimmäisessä oikeusasteessa esitetystä kanteesta ja jättää kanteen tutkimatta

velvoittaa menettelyn muut osapuolet vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen.

Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin rikkoi SEUT 108 artiklan 2 kohtaa ja valtiontukia koskevan menettelyasetuksen1 1 artiklan h kohtaa, kun se luokitteli virheellisesti ensimmäisessä oikeusasteessa kantajina olleet ”osapuoliksi, joita asia koskee” tai ”asianomaisiksi osapuoliksi”.

Sillä perusteella unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, että ensimmäisessä oikeusasteessa kantajina olleet saattoivat nostaa kanteen SEUT 263 artiklan neljännen kohdan nojalla 4.7.2017 annetusta komission päätöksestä C(2017) 4690 final, joka koskee valtiontukea SA.47677 (2017/N), jolla hyväksyttiin Italian Banca Monte dei Paschi di Sienalle antama valtiontuki sisämarkkinoille soveltuvana.

____________

1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13.7.2015 annettu neuvoston asetus (EU) 2015/1589 (EUVL 2015, L 248, s. 9).