Жалба, подадена на 2 февруари 2011 г. - AX/ЕЦБ

(Дело F-7/11)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: AX (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, lawyers)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на ЕЦБ, с което жалбоподателят е отстранен от длъжност, считано от 5 август 2010 г., и искане за обезщетение за вреди

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда на публичната служба:

да отмени решението на ЕЦБ от 4 август 2010 г., с което жалбоподателят е отстранен от длъжност, считано от 5 август 2010 г.,

вследствие на това да разпореди възстановяването на жалбоподателя на предишната му работа, като това обстоятелство се оповести по подходящ начин, за да се възстанови доброто име на жалбоподателя,

във всеки случай да присъди на жалбоподателя обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди, оценени ex aequo et bono на 20 000 EUR,

да осъди ЕЦБ да заплати съдебните разноски.

____________