Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. juuni 2021. aasta otsus (Tribunal Supremo eelotsusetaotlus - Hispaania) – Bankia SA versus Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(kohtuasi C-910/19)1

(Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2003/71/EÜ – Väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatav prospekt – Artikli 3 lõige 2 – Artikkel 6 – Pakkumine, mis tehakse nii kutselistele kui ka mittekutselistele investoritele – Prospektis avaldatud teabe sisu – Vastutuse tuvastamise hagi – Mittekutselised ja kutselised investorid – Emitendi majandusliku olukorra tundmine)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Bankia SA

Vastustaja: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta direktiiviga 2008/11/EÜ) artiklit 6 koostoimes selle direktiivi (muudetud direktiiviga 2008/11) artikli 3 lõike 2 punktiga a tuleb tõlgendada nii, et kui aktsiate avalik märkimispakkumine on suunatud nii mittekutselistele kui ka kutselistele investoritele, võivad hagi vastutuse tuvastamiseks seoses prospektis sisalduva teabega esitada nii mittekutselised kui ka kutselised investorid.

Direktiivi 2003/71 (muudetud direktiiviga 2008/11) artikli 6 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis kutselise investori poolt prospektis sisalduva teabega seoses esitatud vastutuse tuvastamise hagi läbivaatamisel lubavad või lausa nõuavad, et kohus arvestaks sellega, et see investor oli või pidi olema prospektist sõltumata teadlik aktsiate avaliku märkimispakkumise teinud emitendi majanduslikust olukorrast, arvestades selle investori suhteid emitendiga, tingimusel et need normid ei ole ebasoodsamad kui need, mis reguleerivad samalaadseid riigisisese õiguse alusel esitatavaid hagisid, ja kui need normid ei muuda tegelikkuses niisuguse vastutuse tuvastamise hagi esitamist võimatuks või ülemäära raskeks.

____________

1 ELT C 95, 23.3.2020.