Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2006 r. - Steinmetz przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-131/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Robert Steinmetz (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: J. Choucroun, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Komisji z dnia 21 lutego 2006 r. odmawiającej w całości wykonania ugody zawartej przez strony;

zobowiązanie Komisji do zapłacenia symbolicznej kwoty 1 EUR tytułem naprawienia krzywd doznanych przez skarżącego w następstwie zaskarżonej decyzji;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący zawarł z Komisją ugodę mającą na celu polubowne zakończenie sporu zawisłego przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (sprawa T-155/05)1.

Skarżący zarzuca Komisji częściowe wykonanie postanowień ugody.

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi w szczególności naruszenie przez Komisję zasady legalności, zasady pacta sunt servanda, obowiązku ochrony uzasadnionych oczekiwań, obowiązku starannego działania oraz zasady dobrej administracji.

____________

1 - Dz.U. C 155 z 25.6.2006, str. 26