Domstolens kendelse (afdeling for bevilling af appel) af 24. marts 2021 – smart things solutions mod EUIPO

(Sag C-681/20 P)

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appel – artikel 170b i Domstolens procesreglement – anmodning, der ikke godtgør, at et spørgsmål er vigtigt for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – appellen admitteres ikke«

1.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – bevisbyrde

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 11)

2.      Appel – regler om forudgående bevilling – anmodning om bevilling om appel – formkrav – rækkevidde

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a og 170b)

(jf. præmis 12-14)

3.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – Domstolens prøvelse af vurderingen af de faktiske omstændigheder og af beviselementer – ikke omfattet

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a og 170b)

(jf. præmis 15 og 17)

4.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170a og 170b)

(jf. præmis 16, 18, 19, 21-24)

5.      EU-varemærker – kontorets afgørelser – ligebehandlingsprincippet – princippet om god forvaltningsskik – kontorets tidligere afgørelsespraksis – legalitetsprincippet – krav om en streng og fuldstændig undersøgelse i hvert enkelt konkret tilfælde

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001)

(jf. præmis 20)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

smart things solutions GmbH bærer sine egne omkostninger.