Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 13 kwietnia 2011 r. - Sukup przeciwko Komisji

(Sprawa F-73/09)

(Służba publiczna - Wynagrodzenie i dodatki - Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu - Dodatek szkolny - Przyznanie ze skutkiem wstecznym)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Viktor Sukup (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji biura Komisji Europejskiej "administrowanie i rozliczanie należności indywidualnych" o nieprzyznaniu skarżącemu dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu ani dodatku szkolnego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Viktor Sukup zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 267 z 7.11.2009, s. 84.