Prasība, kas celta 2006. gada 31. augustā - Simon pret Tiesu un Komisiju

(lieta F-100/06)

Tiesvedības valoda - ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Balázs Simon, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - György Magyar, avocat)

Atbildētājas: Eiropas Kopienu Tiesa un Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt: i) Tiesas iecēlējinstitūcijas 2006. gada 23. februāra lēmumu; ii) Komisijas iecēlējinstitūcijas 2006. gada 3. marta lēmumu; iii) Komisijas iecēlējinstitūcijas 2006. gada 30. maija lēmumu; iv) Tiesas iecēlējinstitūcijas 2006. gada 27. jūnija lēmumu, jo ar šiem lēmumiem prasītājam tika liegtas tiesības, kas izriet no viņa iecelšanas ierēdņa amatā uz pārbaudes laiku no 2004. gada 16. jūlija, un līdz ar to tika liegtas tiesības, kas izriet no stāža un pakāpes, kā arī tiesības, kas izriet no ierēdņa statusa iegūšanas 2006. gada 16. aprīlī, proti, no viņa galīgās iecelšanas amatā;

piespriest atbildētājām atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pēc prasības celšanas lietā F-58/06 1 prasītājs tagad apstrīd, pirmkārt, Tiesas lēmumus, ar ko tā pieņem viņa lūgumu atbrīvot no amata, ko viņš iesniedza ar 2005. gada 28. oktobra dokumentu, un, otrkārt, Komisijas lēmumus, ar ko viņam ir noteikta A*5 pakāpe.

Prasītājs pamato savu prasību ar diviem pamatiem, kas izriet, pirmkārt, no principa, ka nedrīkst atteikties no Civildienesta noteikumos nodrošinātajām tiesībām, pārkāpumu, un no iegūto tiesību aizskāruma un, otrkārt, no pilnvaru nepareizas izmantošanas un no iegūto tiesību aizskāruma.

Pirmā pamata ietvaros prasītājs cita starpā apgalvo, ka ar 2005. gada 28. oktobra dokumentu viņam nebija nodoma izstāties no ierēdniecības, bet gan tikai mainīt darba vietu un pienākumus. Tādējādi viņš nav zaudējis savas iegūtās tiesības.

Otrā pamata ietvaros prasītājs cita starpā apgalvo, ka pat, pieņemot, ka ar savu dokumentu viņš atteicās no ierēdņa statusa, šāds atteikums katrā ziņā ir pretlikumīgs, jo atbildētājas de facto šādu atteikumu ir noteikušas par priekšnosacījumu pārcelšanai no vienas iestādes uz otru. Turklāt, prasītājs apgalvo, ka, tā kā Tiesa to iecēla par ierēdni A*7 pakāpē, viņš atbilst šai pakāpei vajadzīgajiem priekšnosacījumiem, tādējādi Komisija, viņu kvalificējot A*5 pakāpē, ir nepareizi izmantojusi pilnvaras un liegusi viņam iegūtās tiesības.

____________

1 - OV C 190, 12.08.2006., 35. lpp.