Talan väckt den 3 januari 2008 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-3/08)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan avseende svarandens beslut att avslå sökandens ansökan om erhålla en italiensk översättning av en anmärkning som sökanden tillskickats och som var avfattad på engelska.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara anmärkningen av den 15 februari 2007, protokoll RELEX.K7/PL/dg D(2007)502497,

ogiltigförklara svarandens beslut om avslag på ansökan av den 27 januari 2007 som sökanden översänt till tillsättningsmyndigheten,

om det är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet av den 26 maj 2007 att ogilla överklagandet som sökanden översänt till tillsättningsmyndigheten,

förplikta svaranden att ersätta sökanden för den skada som den lidit med anledning av de rättsakter som yrkandena om ogiltigförklaring avser med ett belopp på 1000 euro alternativt det högre eller lägre belopp som rätten anser vara rimligt,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________