Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 18 marca 2015 r. – H.C. Chavez-Vilchez i in. / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb) i in.

(Sprawa C-133/15)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Centrale Raad van Beroep.

Strony w postępowaniu głównym

Strony wnoszące apelację: H.C. Chavez-Vilchez, P. Pinas, U. Nikolic, X.V. Garcia Perez, J. Uwituze, Y.R.L. Wip, I.O. Enowassam, A.E. Guerrero Chavez

Drugie strony postępowania: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb), College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Gravenhage, College van burgemeester en wethoude

nadto, że nie jest wyk

luczone, iż drugi rodzic, będący obywatelem tego państwa członkowskiego mógłby być w stanie zaopiekować się tym dzieckiem? Czy w takim przypadku rodzic będący obywatelem państwa trzeciego musi uprawdopodobnić w dostatecznym stopniu, że drugi rodzic nie może zaopiekować się dzieckiem, tak że jeżeli rodzic będący obywatelem państwa trzeciego spotka się z odmową przyznania mu prawa pobytu dziecko będzie zmuszone do opuszczenia terytorium Unii?