Жалба, подадена на 4 март 2013 г. - Deweerdt и др./Сметна палата

(Дело T-132/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Sonja Deweerdt (Rulles, Белгия), Didier Lebrun (Luxembourg, Люксембург) и Margot Lietz (Mensdorf, Люксембург) (представители: A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal и D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Сметна палата на Европейския съюз

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да обяви, че

член 4 от Вътрешния правилник на Сметната палата е незаконосъобразен, тъй като има за последица да гарантира безнаказаността на член на Палатата, виновен в упражняването на тормоз;

решението на Сметната палата от 13 декември 2012 г. да не сезира Съда, който да се произнесе по въпроса дали г-жа S., към този момент член на Сметната палата, е престанала да отговаря на необходимите условия или да изпълнява задълженията, произтичащи от длъжността ѝ, а в случай че мандатът ѝ вече е изтекъл, да я лиши от право на пенсия, е отменено;

Сметната палата се осъжда да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателите излагат четири правни основания.

Първото правно основание е изведено от незаконосъобразност на член 4 от Вътрешния правилник на Сметната палата, тъй като гарантирал безнаказаността на член на Палатата, който бил виновен в упражняването на тормоз.

Второто правно основание е изведено от обстоятелството, че обжалваното решение било опорочено от непоследователност, доколкото Сметната палата била признала изрично нарушенията на г-жа S., но въпреки това отказала да сезира Съда по този въпрос.

Третото правно основание е изведено от липса на всякакви относими мотиви, позволяващи на жалбоподателите да преценят основателността на обжалваното решение.

Четвъртото правно основание е изведено от нарушение на принципа на оправданите правни очаквания, както и от злоупотреба с право, доколкото Сметната палата била разгледала възможността да сезира Съда относно г-жа S. едва една година и един ден след представянето на доклада на външното разследващо лице.

____________