Byla C398/15

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

prieš

Salvatore Manni

(Corte suprema di cassazione prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Asmens duomenys – Fizinių asmenų apsauga tvarkant šiuos duomenis – Direktyva 95/46/EB – 6 straipsnio 1 dalies e punktas – Įmonių registre skelbiami duomenys – Pirmoji direktyva 68/151/EEB – 3 straipsnis – Atitinkamos bendrovės likvidavimas – Trečiųjų asmenų galimybės susipažinti su šiais duomenimis ribojimas“

Santrauka – 2017 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas

Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Direktyva 95/46 – Asmens duomenys, skelbiami įmonių registre pagal Direktyvą 68/151 – Atitinkamos bendrovės likvidavimas – Suinteresuotųjų fizinių asmenų galimybė prašyti, kad prašyti, kad registrą tvarkanti institucija, įvertinusi kiekvieną konkretų atvejį, išimties tvarka apribotų galimybę susipažinti su tame registre esančiais jų asmens duomenimis taip, kad susipažinti su tais duomenimis būtų leista tik tretiesiems asmenims, įrodžiusiems, kad turi konkretų interesą – Sąlygos – Privalomi ir teisėti pagrindai, susiję su konkrečia šių fizinių asmenų padėtimi – Pakankamai ilgas laikotarpis nuo atitinkamos bendrovės likvidavimo – Kiekvienos valstybės narės sprendimas nacionalinėje teisėje numatyti tokį teisės susipažinti apribojimą arba jo nenumatyti

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 6 straipsnio 1 dalies e punktas, 12 straipsnio b punktas ir 14 straipsnio pirmos pastraipos a punktas; Tarybos direktyvos 68/151, iš dalies pakeistos Direktyva 2003/58, 2 straipsnio 1 dalies d ir j punktai ir 3 straipsnis)

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 6 straipsnio 1 dalies e punktas, 12 straipsnio b punktas ir 14 straipsnio pirmos pastraipos a punktas, siejami su 1968 m. kovo 9 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 68/151/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos suvienodinti tokias apsaugos priemones visoje Bendrijoje, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, koordinavimo, iš dalies pakeistos 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/58/EB, 3 straipsniu, aiškintini taip, kad pagal dabartinę Sąjungos teisės padėtį valstybės narės turi nustatyti, ar pastarosios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies d ir j punktuose nurodyti fiziniai asmenys gali prašyti, kad registrą tvarkanti institucija, įvertinusi kiekvieną konkretų atvejį, patikrintų, ar išimties tvarka pateisinama remiantis privalomais ir teisėtais pagrindais, susijusiais su konkrečia šių asmenų padėtimi, praėjus pakankamai ilgam laikotarpiui nuo atitinkamos bendrovės likvidavimo apriboti galimybę susipažinti su tame registre esančiais jų asmens duomenimis taip, kad susipažinti su tais duomenimis būtų leista tik tretiesiems asmenims, įrodžiusiems, kad turi konkretų interesą.

(žr. 64 punktą ir rezoliucinę dalį)