Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. svinja 2021. uputio Østre Landsret (Danska) – A1 i A2/I

(predmet C-352/21)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Østre Landsret

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: A1 i A2

Druga stranka u žalbenom postupku: I

Prethodna pitanja

Treba li članak 15. točku 5. Uredbe Bruxelles I.,1 u vezi s njezinim člankom 16. točkom 5., tumačiti na način da osiguranje trupa rekreacijskih plovila koja se ne koriste u gospodarske svrhe spada pod iznimku predviđenu u članku 16. točki 5. te uredbe i da stoga čini ugovor o osiguranju koji sadržava u smislu članka 15. točke 5. te uredbe valjan sporazum o izboru nadležnog suda kojim se odstupa od pravila propisanog u članku 11. te uredbe?

____________

1 Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2012., L 351, str. 1.)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289.)