Valitus, jonka Ryanair DAC on tehnyt 2.4.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kymmenes jaosto) asiassa T-259/20, Ryanair v. komissio, 17.2.2021 antamasta tuomiosta

(asia C-210/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Ryanair DAC (edustajat: asianajajat E. Vahida, F. C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis ja V. Blanc)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Ranskan tasavalta

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

–    kumoaa valituksenalaisen tuomion

–    toteaa SEUT 263 ja SEUT 264 artiklan perusteella, että valtiontuesta SA.56765 (2020/N) – Ranska – Covid-19 – Julkisen lentoliikenteen alalla toimivien yritysten ilmailuverojen maksamista koskeva moratorio - 31.3.2020 tehty komission päätös C(2020) 2097 final on mitätön ja

–    velvoittaa komission vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan Ryanairin oikeudenkäyntikulut sekä velvoittaa väliintulijat ensimmäisessä oikeusasteessa ja (mahdolliset väliintulijat) muutoksenhakuasteessa vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan

tai vaihtoehtoisesti:

–    kumoaa valituksenalaisen tuomion

–    palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen uudelleen tarkasteltavaksi ja

–    määrää, että ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhakuasteessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa viiteen valitusperusteeseen.

Ensimmäisen mukaan unionin yleinen tuomioistuin rikkoi unionin oikeutta, kun se hylkäsi valittajan väitteen, jonka mukaan syrjimättömyyden periaatetta on loukattu tavalla, jota ei voida perustella.

Toisen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen ja otti tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla, kun kyse oli palvelujen tarjoamisen vapautta koskevista valittajan väitteistä.

Kolmannen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se määritti tuen oikeasuhteisuuden SEUT 107 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti vahingon määrän perusteella.

Neljännen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen ja otti tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla, kun kyse oli siitä, ettei komissio ollut esittänyt perusteluja.

Viidennen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen ja otti tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla, kun kyse oli siitä, ettei komissio ollut aloittanut muodollista tutkintamenettelyä.

____________