Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 lutego 2014 r. – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-656/11)1

(Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Umowa zawarta między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób – Decyzja Rady – Wybór podstawy prawnej – Artykuł 48 TFUE – Artykuł 79 ust. 2 lit. b) TFUE)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: początkowo C. Murrell, a następnie M. Holt, pełnomocnicy, wspierani przez A. Dashwooda, QC)

Interwenient, popierający żądania strony skarżącej: Irlandia (przedstawiciele: E. Creedon, L. Williams oraz J. Stanley, pełnomocnicy, wspierani przez N.J. Traversa, BL)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo G. Marhic oraz M. Veiga, a następnie A. De Elera, pełnomocnicy)

Interwenient, popierający żądania strony pozwanej: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de Bergues oraz N. Rouam, pełnomocnicy) i Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo V. Kreuschitz, a następnie S. Pardo Quintillán oraz J. Enegren, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności – Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu utworzonego na podstawie Umowy zawartej między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w odniesieniu do zastąpienia załącznika II do tej umowy dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 341, s. 1) – Wybór podstawy prawnej – Artykuł 48 TFUE (przyjęcie w dziedzinie zabezpieczenia społecznego środków niezbędnych do ustanowienia swobodnego przepływu pracowników) albo art. 79 ust. 2 lit. b) TFUE (prawa obywateli państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim) – Wpływ tego wyboru w praktyce na prawa i obowiązki Zjednoczonego Królestwa ze względu na protokół 21 w sprawie stanowiska tego państwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostaje obciążone kosztami postępowania.

Irlandia, Republika Francuska i Komisja Europejska pokrywają własne koszty.

____________

1     Dz.U. C 49 z 18.2.2012.