Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 28. maj 2021, A1 og A2 mod I

(Sag C-352/21)

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Østre Landsret

Parter

Appellanter: A1 og A2

Indstævnt: I

Præjudicielle spørgsmål

Skal Bruxelles I-forordningens1 artikel 15, nr. 5, sammenholdt med artikel 16, nr. 5, fortolkes således, at kaskoforsikringer vedrørende lystfartøjer, der ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i artikel 16, nr. 5, og er en forsikringsaftale, der indeholder en værnetingsaftale, der fraviger udgangspunktet efter artikel 11, dermed gyldig efter samme forordnings artikel 15, nr. 5?

____________

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT 2012, L 351, s. 1).