26. veebruaril 2021 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Iirimaa

(kohtuasi C-126/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Tomkin ja S. Grünheid)

Kostja: Iirimaa

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Iirimaa ei ole võtnud nõukogu 23. oktoobri 2009. aasta raamotsuse 2009/829/JSK Euroopa Liidu liikmesriikides vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta järelevalvemeetmete rakendamise otsuste kui kohtueelse kinnipidamisega seotud alternatiivse võimaluse suhtes1 sätete järgimiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme või igal juhul ei ole komisjoni neist teavitanud, siis on Iirimaa rikkunud nimetatud raamotsuse artiklist 27 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Iirimaalt.

Väited ja peamised argumendid

Vastavalt raamotsuse 2009/829/JSK artiklile 27 võtavad liikmesriigid raamotsuse sätete järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 1. detsembriks 2012 ning teavitavad nendest meetmetest komisjoni.

Komisjon leiab, et Iirimaa on rikkunud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklist 27 tulenevaid kohustusi, kuna ta ei ole võtnud raamotsuse sätete järgimiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme või igal juhul ei ole komisjoni neist teavitanud.

____________

1 ELT 2009, L 294, lk 20.