Προσφυγή της 16ης Ιανουαρίου 2009 - Ridolfi κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-3/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Roberto Ridolfi (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (Εκπρόσωπος: N. Lhoëst, δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα περί ακυρώσεως της αποφάσεως της ΑΔΑ να μην αναγνωρίσει στον προσφεύγοντα τα δικαιώματα που απορρέουν από τη διαδικασία κινητικότητας και να διακόψει τη χορήγηση αυξημένων σχολικών επιδομάτων για τα δύο ενήλικα τέκνα του.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την από 5 Μαρτίου 2008 απόφαση της ΑΔΑ να μην αναγνωρίσει στον προσφεύγοντα τα δικαιώματα που απορρέουν από τη διαδικασία κινητικότητας και να διακόψει τη χορήγηση αυξημένων σχολικών επιδομάτων για τα δύο ενήλικα τέκνα του·

να ακυρώσει κάθε απόφαση που έλαβε η Επιτροπή σε εκτέλεση της προαναφερθείσας αποφάσεως της ΑΔΑ, ιδίως δε το από 12 Δεκεμβρίου 2008 σημείωμα του προϊσταμένου της μονάδας "Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μονίμων και των συμβασιούχων υπαλλήλων" της Διευθύνσεως Εξωτερικές Υπηρεσίες της Γενικής Διευθύνσεως (ΓΔ) Εξωτερικές Σχέσεις (RELEX), περί εισπράξεως ποσού 1 295, 38 ευρώ από τον προσφεύγοντα·

στο μέτρο που είναι αναγκαίο, να ακυρώσει τη ρητή απόφαση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2008 περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως που υπέβαλε ο προσφεύγων στις 5 Ιουνίου 2008 δυνάμει του άρθρου 90, παράγραφος 2, του ΚΥΚ και

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________