Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 19 ianuarie 2021 – Euroconstruzioni Srl/Regione Calabria

(Cauza C-31/21)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte suprema di cassazione

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Euroconstruzioni Srl

Pârâtă: Regione Calabria

Întrebările preliminare

Regulamentul (CE) nr. 1685/2000 al Comisiei din 28 iulie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991 al Consiliului în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor în cadrul operațiunilor cofinanțate de fondurile structurale, în special prevederile normei nr. 1 punctul 2 subpunctul 2.1 din anexa la acesta, privind „Justificarea cheltuielilor”, impune ca dovada plăților efectuate de beneficiarii finali să fie făcută în mod obligatoriu prin facturi achitate, inclusiv în cazul în care finanțarea a fost acordată beneficiarului pentru construirea unui imobil cu materiale, cu mijloace și cu forță de muncă proprii, sau poate exista o derogare, alta decât cea prevăzută în mod expres pentru cazul de imposibilitate, când se impune prezentarea unor „documente contabile cu valoare justificativă echivalentă”?

Care este interpretarea corectă a sintagmei „documente contabile cu valoare justificativă echivalentă”, menționată mai sus?

În special, dispozițiile regulamentului menționate mai sus se opun unei reglementări naționale și regionale și măsurilor administrative subsecvente de punere în aplicare care, în cazul în care finanțarea a fost acordată beneficiarului pentru construirea unui imobil cu materiale, cu mijloace și cu forță de muncă proprii, prevăd un sistem de control al cheltuielilor care fac obiectul finanțării de către administrația publică constând în:

o cuantificare prealabilă a lucrărilor pe baza unei liste de prețuri regionale referitoare la lucrările publice, precum și, pentru pozițiile neprevăzute în acest instrument, pe baza prețurilor de piață în vigoare estimate de proiectant,

un raport ulterior, cu prezentarea evidenței contabile a lucrărilor, compus din caietul de măsurători și din registrul de contabilitate, semnate corespunzător pe fiecare pagină de dirigintele de șantier și de întreprinderea beneficiară, și cu verificarea și constatarea lucrărilor executate, pe baza prețurilor unitare menționate la litera a), de către o comisie de recepție numită de autoritatea administrativă regională competentă?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale referitoare la fondurile structurale (JO 1999, L 161, p. 1).