Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 6. juulil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 26. aprilli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-554/14: Messi Cuccittini versus EUIPO – J. M.-E. V. e hijos

(kohtuasi C-449/18 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: S. Palmero Cabezas)

Teised menetlusosalised: Lionel Andrés Messi Cuccittini ja J. M.-E. V. e hijos, S. R. L.

Apellandi nõuded

Tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

mõista kohtukulud välja hagejalt Üldkohtus.

Väited ja peamised argumendid

EUIPO leiab, et vaidlustatud kohtuotsus tuleks tühistada, kuna Üldkohus rikkus ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b järgmistel põhjustel:

Üldkohus rikkus tähiste kontseptuaalse sarnasuse analüüsimisel õigusnormi, kuna võttis arvesse ainult seda, kuidas tähiseid tajub asjaomase avalikkuse märkimisväärne osa, ega tuvastanud, milline tähtsus on ülejäänud asjaomasel avalikkusel, kelle jaoks kaubamärkide kontseptuaalne erinevus ei saa neutraliseerida nende visuaalset või foneetilist sarnasust.

Sellest tulenevalt rikkus Üldkohus õigusnormi, kui ta välistas segiajamise tõenäosuse selle põhjal, et kuidas „märkimisväärne osa“ asjaomasest avalikkusest kontseptuaalselt tajub vastandatud kaubamärke, selle asemel et hinnata, kas esineb segiajamise tõenäosus asjaomase avalikkuse olulise osa jaoks, nagu nõuab kohtupraktika.

____________