Predmet T-611/15

Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH

protiv

Europske komisije

„Pristup dokumentima – Uredba (EZ) br. 1049/2001 – Sadržaj Komisijina spisa koji se odnosi na postupak primjene članka 101. UFEU‑a – Odbijanje pristupa – Obveza obrazlaganja – Obveza obavještavanja o pravnim sredstvima – Izuzeće koje se odnosi na zaštitu svrhe istrage – Opća pretpostavka povjerljivosti”

Sažetak – Presuda Općeg Suda (drugo vijeće) od 5.veljače 2018.

1.      Institucije Europske unije – Pravo na javni pristup dokumentima – Uredba br. 1049/2001 – Izuzeća od prava na pristup dokumentima – Odbijanje pristupa – Obveza obrazlaganja – Doseg – Upućivanje na ponovnu odluku donesenu u okviru drugog postupka koji je poznat podnositelju zahtjeva – Dopuštenost – Pretpostavke

(čl. 296. UFEU-a; Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 1049/2001, čl. 4.)

2.      Institucije Europske unije – Pravo na javni pristup dokumentima – Uredba br. 1049/2001 – Obveza podsjećanja podnositelja zahtjeva na pravna sredstva protiv odluke o odbijanju pristupa – Nepoštovanje – Upućivanje na ponovnu odluku donesenu u okviru drugog postupka koji je poznat podnositelju zahtjeva – Dopuštenost

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 1049/2001, čl. 8. st. 1.)

3.      Institucije Europske unije – Pravo na javni pristup dokumentima – Uredba br. 1049/2001 – Izuzeća od prava na pristup dokumentima – Zaštita svrhe inspekcija, istraga i revizija – Zaštita poslovnih interesa – Primjena na upravne spise koji se odnose na postupke nadzora poštovanja pravila tržišnog natjecanja – Opća predmnijeva o šteti uzrokovanoj zaštiti interesa povezanih s takvim postupkom otkrivanjem određenih dokumenata iz takvih spisa – Granice

(čl. 101. UFEU-a; Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 1049/2001, čl. 4. st. 2. al. 1. i 3.)

4.      Institucije Europske unije – Pravo na javni pristup dokumentima – Uredba br. 1049/2001 – Izuzeća od prava na pristup dokumentima – Zaštita svrhe inspekcija, istraga i revizija – Zaštita poslovnih interesa – Primjena na upravne spise koji se odnose na postupke nadzora poštovanja pravila tržišnog natjecanja – Opća predmnjeva o šteti uzrokovanoj zaštiti interesa povezanih s takvim postupkom otkrivanjem određenih dokumenata iz takvih spisa – Zahtjev za pristup koji se ne odnosi na cijeli spis – Nepostojanje utjecaja

(čl. 101. UFEU-a; Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 1049/2001, čl. 4. st. 2. al. 1. i 3.; Uredba Vijeća br. 1/2003; Uredba Komisije br. 773/2004)

5.      Institucije Europske unije – Pravo na javni pristup dokumentima – Uredba br. 1049/2001 – Izuzeća od prava na pristup dokumentima – Zaštita svrhe inspekcija, istraga i revizija – Zaštita poslovnih interesa – Primjena na upravne spise koji se odnose na postupke nadzora poštovanja pravila tržišnog natjecanja – Opća predmnijeva o šteti uzrokovanoj zaštiti interesa povezanih s takvim postupkom otkrivanjem određenih dokumenata iz takvih spisa – Primjena na tablice sadržaja

(čl. 101. UFEU-a; Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 1049/2001, čl. 4. st. 2. al. 1. i 3.)

6.      Institucije Europske unije – Pravo na javni pristup dokumentima – Izuzeća od prava na pristup dokumentima – Prevladavajući javni interes koji opravdava otkrivanje dokumenata – Pojam – Podnošenje tužbe za naknadu štete pretrpljene zbog povrede pravila tržišnog natjecanja – Isključenost – Privatna narav takvog interesa

(čl. 101. UFEU-a; Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 1049/2001, čl. 4. st. 2.)

7.      Institucije Europske unije – Pravo na javni pristup dokumentima – Uredba br. 1049/2001 – Izuzeća od prava na pristup dokumentima – Obveza dodjele djelomičnog pristupa podacima koji nisu obuhvaćeni izuzećima – Primjena na dokumente iz kategorije obuhvaćene općom pretpostavkom odbijanja pristupa – Isključenost

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 1049/2001, čl. 4. st. 4. st. 6.)

1.      Ne zahtijeva se da se u obrazloženju podrobno navode svi mjerodavni činjenični i pravni elementi s obzirom na to da se pitanje ispunjava li obrazloženje zahtjeve iz članka 296. UFEU‑a treba ocjenjivati ne samo s obzirom na njegov tekst nego i na njegov kontekst i na ukupnost pravnih pravila kojima se uređuje predmetno područje. Proizlazi da se može prihvatiti obrazloženje upućivanjem. Osim toga, upućivanje jednog akta na drugi, različiti akt treba ispitati s obzirom na članak 296. UFEU‑a i da se time ne povređuje obveza obrazlaganja koja se nameće institucijama Europske unije.

2.      Kada je riječ o odluci o odbijanju pristupa dokumentima koji djelomično upućuju na razloge potvrđujuće odluke donesene nakon ranijeg zahtjeva za pristup dokumentima, takvo upućivanje nije takve prirode da povređuje obvezu obrazlaganja s obzirom na to da su početna odluka i potvrđujuća odluka u prvom postupku donesene u kontekstu koji je poznat podnositelju zahtjeva, da je o potvrđujućoj odluci u prvom postupku podnositelj zahtjeva bio obaviješten prije podnošenja njegova zahtjeva za pristup u drugom postupku i da je podnositelj zahtjeva mogao doznati razloge odbijanja pristupa koji su mu bili suprotstavljeni i učinkovito ih osporavati pred sudom Unije.

(t. 31., 32., 35., 37., 38., 41.)

3.      Kada je riječ o obvezi povjerenoj instituciji koja u potpunosti ili djelomično odbija pristup dokumentu da podsjeti podnositelja zahtjeva na pravna sredstva koja ima na raspolaganju, ne može se smatrati da povreda te obveze predstavlja nezakonitost koja s tim u vezi može dovesti do poništenja odluke o odbijanju pristupa u okolnostima u kojima se u toj odluci upućuje na obrazloženje iz potvrđujuće odluke donesene nakon ranijeg zahtjeva za pristup dokumentima i kad je podnositelj zahtjeva mogao biti svjestan raspoloživih pravnih sredstava protiv navedene odluke i podnijeti tužbu za poništenje.

(t. 49.)

4.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 59.-63., 88.)

5.      Kada je riječ o općoj pretpostavci povjerljivosti koja je primjenjiva na dokumente Komisijina upravnog spisa koji se donosi na postupak primjene članka 101. UFEU-a, ta pretpostavka se može primijeniti neovisno o broju dokumenata na koje se zahtjev za pristup odnosi. U tom pogledu, primjena općih pretpostavki povjerljivosti odobrena je neovisno o broju dokumenata na koje se zahtjev za pristup odnosi, i to čak i kad je samo jedan dokument predmet zahtjeva. Naime, primjenu opće pretpostavke odbijanja određuje kvalitativni kriterij, to jest činjenica da se dokumenti odnose na isti postupak, a ne na kvantitativni kriterij, to jest veći ili manji broj dokumenata na koji se odnosi zahtjev za pristup. Neovisno o broju dokumenata koji su predmet zahtjeva za pristup, pristup dokumentima u postupku primjene članka 101. UFEU‑a ne može se odobriti bez uzimanja u obzir istih strogo utvrđenih pravila o postupanju s podacima dobivenima ili utvrđenima u okviru takvog postupka koja su predviđena uredbama br. 1/2003 i 773/2004 o postupcima koje Komisija vodi na temelju članaka 101. UFEU‑a i 102. UFEU‑a.

Nadalje, opća pretpostavka povjerljivosti, primjenjiva na dokumente upravnog spisa koji se odnosi na postupak primjene članka 101. UFEU‑a, u biti se temelji na tumačenju izuzeća od prava na pristup dokumentima iz članka 4. Uredbe br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije koje u obzir uzima strogo utvrđena pravila o postupanju s podacima dobivenima ili utvrđenima u okviru takvog postupka koja su predviđena uredbama br. 1/2003 i 773/2004 o postupcima koje Komisija vodi na temelju članaka 101. UFEU‑a i 102. UFEU‑a. Drugim riječima, ta se pretpostavka temelji na premisi da postupak o kojem je riječ uspostavlja poseban sustav pristupa dokumentima. Budući da poseban način ipak postoji, možemo pretpostaviti da bi, načelno, otkrivanje tih dokumenata moglo nepovoljno utjecati na svrhu postupka kojim su obuhvaćeni.

Prema tome, činjenica da se dokument čije se otkrivanje zahtijeva nalazi u upravnom spisu u vezi s postupkom primjene članka 101. UFEU‑a u ovom je predmetu dovoljna za opravdanje primjene opće pretpostavke povjerljivosti dokumenata vezanih uz takav postupak, i to neovisno o broju dokumenata na koje se zahtjev odnosi.

(t. 71.-74.)

6.      U području javnog pristupa dokumentima, sadržaj Komisijina upravnog spisa koji se odnosi na postupak primjene članka 101. UFEU-a može biti obuhvaćen općom pretpostavkom odbijanja pristupa neovisno o posebnoj naravi tog dokumenta. Točno je da je sadržaj dokument s posebnim karakteristikama u smislu da ne sadržava vlastite informacije jer predstavlja samo sažetak informacija iz spisa. Međutim, kao prvo, on je organizacijski dokument spisa koji se odnosi na predmetni postupak i koji je stoga dio niza dokumenata koji se na njega odnose. Kao drugo, to je dokument koji sadržava popis svih dokumenata koji se nalaze u spisu, naslovljava ih i identificira. Kao treće, u mjeri u kojoj sadržaj upućuje na svaki dokument u spisu, on predstavlja dokument koji odražava sve dokumente spisa i određene informacije koje se odnose na ono što je sadržano u tim dokumentima. Kao četvrto, sadržaj omogućuje pregled svih koraka koje je Komisija poduzela u postupku u području zabranjenih sporazuma. Tako sadržaj spisa u području zabranjenih sporazuma može sadržavati relevantne i precizne informacije o onome što spis sadržava.

Iz navedenoga proizlazi da dostava elemenata koji se nalaze u sadržaju može, jednako kao i otkrivanje samih dokumenata, štetiti interesima zaštićenima izuzećima predviđenima u članku 4. stavku 2. prvoj i trećoj alineji Uredbe br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije jer dovodi do toga da treće osobe doznaju osjetljive komercijalne informacije ili informacije o istragama u tijeku.

(t. 75.-77.)

7.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 95.-99.)

8.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 110.)