21. märtsil 2021 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik

(kohtuasi C-174/21)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: I. Zalogin, M. Noll-Ehlers)

Kostja: Bulgaaria Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Bulgaaria Vabariik ei ole võtnud kõiki vajalikke meetmeid Euroopa Kohtu 5. aprilli 2017. aasta kohtuotsuse komisjon vs. Bulgaaria (C-488/15, EU:C:2017:267) täitmiseks, siis on ta rikkunud ELTL artikli 260 lõikest 1 tulenevaid kohustusi seoses piirkondade ja linnastutega BG0001 Sofia, BG0002 Plovdiv, BG0004 Põhja-Bulgaaria, BG0005 Edela-Bulgaaria ja BG0006 Kagu-Bulgaaria.

mõista Bulgaaria Vabariigilt välja põhisumma suurusega 3156 eurot päevas, arvestatuna 5. aprilli 2017. aasta kohtuotsuse komisjon vs. Bulgaaria (C-488/15, EU:C:2017:267) kuulutamisest kuni kohtuotsuse kuulutamiseni käesolevas kohtuasjas, või kui rikkumine lõpetatakse varem, siis kuni viimase rikkumisaasta 31. detsembrini, tingimusel et minimaalne komisjonile masktav põhisumma on 653 000 eurot;

mõista Bulgaaria Vabariigilt komisjonile tasumiseks välja karistusmakse 5677,20 eurot päevas iga õhukvaliteedi piirkonna kohta, arvestatuna käesoleva kohtuotsuse kuulutamisest kuni aastani, mil 5. aprilli 2017. aasta kohtuotsus komisjon vs. Bulgaaria (C-488/15, EU:C:2017:267) saab täielikult täidetud, ning

mõista kohtukulud välja Bulgaaria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Bulgaaria ei ole teinud Euroopa Kohtu otsuse C-488/15 täitmiseks vajalikku ning rikub jätkuvalt (i) oma kohustusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta artiklist 13 koosmõjus XI lisaga, ja (ii) kohustusi, mis tulenevad selle direktiivi artiklist 23.

____________