Pritožba, ki jo je 21. maja 2021 vložila Ryanair DAC zoper sodbo Splošnega sodišča (deseti razširjeni senat) z dne 14. aprila 2021 v zadevi T-379/20, Ryanair/Komisija (SAS, Švedska; Covid-19)

(Zadeva C-320/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Ryanair DAC (zastopniki: E. Vahida in F.-C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, in V. Blanc, avocate)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Francoska republika, Kraljevina Švedska, SAS AB

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

v skladu s členoma 263 in 264 PDEU ugotovi, da je Sklep Komisije C(2020) 2784 z dne 24. aprila 2020 v zvezi z državno pomočjo SA.57061 (2020/N) – Švedska – Nadomestilo za škodo, ki je zaradi pandemije COVID-19 nastala družbi Scandinavian Airlines, ničen, in

Komisiji naloži, naj nosi svoje stroške in plača stroške družbe Ryanair, intervenientom na prvi stopnji in v tem postopku s pritožbo (če se bodo odločili za intervencijo) pa, naj nosijo svoje stroške.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja šest razlogov.

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo v zvezi z zavrnitvijo trditve pritožnice, da je Komisija kršila zahtevo, v skladu s katero državna pomoč, dodeljena na podlagi člena 107(2)(b) PDEU, ne sme biti namenjena odpravi škode ene same žrtve.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo in očitno izkrivilo dejansko stanje pri uporabi člena 107(2)(b) PDEU in načela sorazmernosti v zvezi s škodo, ki je bila družbi SAS AB povzročena s pandemijo COVID-19.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo v zvezi z zavrnitvijo trditve pritožnice, da je bilo načelo prepovedi diskriminacije neupravičeno kršeno.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo in očitno izkrivilo dejansko stanje v zvezi z zavrnitvijo trditve pritožnice glede kršitve svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev.

Peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo in očitno izkrivilo dejansko stanje v zvezi s tem, da ni bil začet formalni postopek preiskave.

Šesti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo in očitno izkrivilo dejansko stanje v zvezi neobstojem obrazložitve.

____________