EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2012. gada 3. augustā

Lieta F‑57/12 R

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Pagaidu noregulējums – Pieteikums par izpildes apturēšanu – Steidzamība – Neesamība – Tiesas izdevumi – Reglamenta 94. pants

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 278. pantu un EAEKL 157. pantu, kā arī LESD 279. pantu, kas ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru L. Marcuccio būtībā lūdz apturēt, pirmkārt, Komisijas lēmuma, ar ko ir noraidīts viņa 2011. gada 19. oktobra lūgums izmaksāt viņam summu EUR 1661 apmērā, kas, kā viņš uzskata, viņam nepamatoti tikusi atskaitīta no viņa invaliditātes pabalstiem, otrkārt, Komisijas netiešā lēmuma, ar kuru ir noraidīta viņa 2011. gada 20. oktobra vēstulē ietvertā sūdzība, un, treškārt, ikviena lēmuma, pamatojoties uz kuru Komisija ir atskaitījusi summu EUR 1661 apmērā no viņa invaliditātes pabalstiem par 2011. gada jūniju, jūliju, augustu un septembri, izpildi

Nolēmums      Prasītāja pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt. Pēdējais minētais samaksā Civildienesta tiesai EUR 1000. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Kopsavilkums

1.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pieņemamības nosacījumi – Apstrīdētais lēmums, kas pieteikuma par pagaidu noregulējumu iesniegšanas dienā daļēji ir zaudējis savu iedarbību – Nepieņemams pieteikums

(LESD 278. pants)

2.      Pagaidu noregulējums – Pieņemamības nosacījumi – Prasības pieteikums – Formas prasības – Pieteikuma priekšmeta precīza norādīšana

(LESD 278. un 279. pants; Civildienesta tiesas reglamenta 35. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 102. panta 3. punkts)

3.      Tiesvedība – Tiesas izdevumi – Izdevumi, kas radušies Civildienesta tiesai saistībā ar ierēdņa prasību, kurai ir ļaunprātīgs nolūks – Piespriešana ierēdnim atlīdzināt minētos izdevumus – Piemērojamība pieteikuma par pagaidu noregulējumu ietvaros

(Civildienesta tiesas reglamenta 94. pants)

1.      Ja daļa apstrīdētā lēmuma pieteikuma par pagaidu noregulējumu iesniegšanas dienā ir zaudējusi savu iedarbību, tad ar to saistītie prasījumi ir nepieņemami.

(skat. 23. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2012. gada 28. februāris, F‑140/11 R BK/Komisija, 29. punkts un tajā minētā judikatūra.

2.      Pieteikums par pagaidu noregulējumu, kas, nepastāvot plašākiem precizējumiem par tā priekšmetu, ir neskaidrs un neprecīzs, neatbilst Civildienesta tiesas reglamenta 35. panta 1. punkta d) apakšpunktā, uz kuru ir atsauce šī paša reglamenta 102. panta 3. punktā, paredzētajiem nosacījumiem un tādējādi ir nepieņemams.

(skat. 24. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2004. gada 2. jūlijs, T‑422/03 R II Enviro Tech Europe un Enviro Tech International/Komisija, 59. punkts.

3.      Saskaņā ar Civildienesta tiesas reglamenta 94. panta a) punktu, ja tai ir radīti izdevumi, no kuriem būtu bijis iespējams izvairīties, tostarp, ja prasība ir ar acīmredzami ļaunprātīgu nolūku, Civildienesta tiesa var piespriest lietas dalībniekam, kas tos ir izraisījis, segt minētos izdevumus pilnībā vai daļēji – tā, lai šīs atlīdzības apmērs nepārsniegtu EUR 2000. Tā kā šī tiesību norma neierobežo apstākļus, kādos Civildienesta tiesai kāda lietas dalībnieka rīcības dēļ var rasties izdevumi, no kuriem būtu bijis iespējams izvairīties, to var piemērot pieteikuma par pagaidu noregulējumu izskatīšanai.

(skat. 30. punktu)