AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

28. juuni 2011

Kohtuasi F‑128/10

Aurora Mora Carrasco ja teised

versus

Euroopa Parlament

Avalik teenistus – Ametnikud – Institutsioonidevaheline üleviimine edutamise ajal, mil ametnikku oleks tema endises koduinstitutsioonis edutatud – Institutsioon, kes on pädev otsustama üleviidud ametniku edutamise üle

Ese:      ELTL artikli 270, mida kohaldatakse Euratomi asutamislepingule vastavalt selle artiklile 106a, alusel esitatud hagi, milles A. Mora Carrasco, C. Serrano Jimenez ja N. Görlitz paluvad tühistada Euroopa Parlamendi otsus jätta nad 2009. aastal vastavalt palgaastmetele AST 8, AST 5 ja AD 7 edutamata.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta parlamendi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hagejate kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine – Institutsioonidevaheline üleviimine edutamise ajal – Koduinstitutsiooni pädevus otsustada edutamise üle

(Personalieeskirjad, artikkel 45)

Personalieeskirjade artiklis 45 sätestatud nõuete kohaselt on juhul, kui ametnikku on võimalik edutada tema üleviimise aastal, tema edutamise üle otsustavaks pädevaks ametisse nimetavaks asutuseks koduinstitutsioon.

Personalieeskirjade artiklis 45 täpsustatakse, et edutamine toimub pärast edutamiseks kõlblike ametnike teenete võrdlevat hindamist ning et teenete võrdlemisel võtab ametisse nimetav asutus eelkõige arvesse aruandeid, mis ametnike kohta on koostatud.

Seega et otsustada, kas ametnikku tuleb tagasiulatuvalt 1. jaanuarist aastal X edutada (või siis üldisemalt aasta X jooksul), võib ametisse nimetav asutus praktikas viia läbi vaid ametnike varasemate teenete võrdleva hindamise, eelkõige aastal X−1 (ning võttes arvesse ametnike hindamisaruandeid aastal X−1 ja varasematel aastatel). Siinjuures on vaja võrrelda üleviidud ametnike teeneid nende ametnike teenetega, kes olid veel nende kolleegid üleviimisele eelnenud aastal, ning sellise hindamise saab tulemuslikult läbi viia üksnes koduinstitutsioon.

(vt punktid 34, 35 ja 39)