Προσφυγή της 23ης Δεκεμβρίου 2008 - Katrakasas κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-103/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Nicolas Katrakasas (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: L. Levi, M. Vandenbussche, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της εξεταστικής επιτροπής του διαγωνισμού EPSO/AD/116/08 περί μη εγγραφής του προσφεύγοντος στον πίνακα των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στις γραπτές εξετάσεις του διαγωνισμού, καθώς και όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν μετέπειτα, συμπεριλαμβανομένου του εφεδρικού πίνακα προσλήψεων και όλων των αποφάσεων διορισμού.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την από 23 Σεπτεμβρίου 2008 απόφαση της εξεταστικής επιτροπής του διαγωνισμού EPSO/AD/116/08 περί μη εγγραφής του προσφεύγοντος στον πίνακα των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στις γραπτές εξετάσεις·

να ακυρώσει όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατόπιν της αποφάσεως της 23ης Σεπτεμβρίου 2008, συμπεριλαμβανομένου του εφεδρικού πίνακα προσλήψεων και όλων των αποφάσεων διορισμού·

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

____________