Euroopa Kohtu (suurkoda) 27. juuni 2017. aasta otsus (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°4 de Madrid’i eelotsusetaotlus – Hispaania) – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania versus Ayuntamiento de Getafe

(kohtuasi C-74/16)1

(Eelotsusetaotlus – Riigiabi – ELTL artikli 107 lõige 1 – Mõiste „riigiabi“ – Mõisted „ettevõtja“ ja „majandustegevus“ – Muud ELTL artikli 107 lõike 1 kohaldamise tingimused – ELTL artikli 108 lõiked 1 ja 3 – Mõisted „olemasolev abi“ ja „uus abi“ – Hispaania Kuningriigi ja Püha Tooli vahel 3. jaanuaril 1979 sõlmitud kokkulepe – Ehitiste, rajatiste ja ehitustööde maks – Katoliku kiriku kinnisasjade maksust vabastamine)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°4 de Madrid

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Kostja: Ayuntamiento de Getafe

Resolutsioon

Selline maksuvabastus, nagu on kõne all põhikohtuasjas ja millele katoliku kiriku alla kuuluval kongregatsioonil on õigus sellise kinnisasjaga seonduvate ehitustööde puhul, mida kasutatakse tegevuseks, millel puudub rangelt religioosne eesmärk, võib kuuluda ELTL artikli 107 lõikes 1 sätestatud keelu kohaldamisalasse, juhul kui ja üksnes selles ulatuses, milles asjaomane tegevus kujutab endast majandustegevust – asjaolu, mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

____________

1 ELT C 145, 25.4.2016.