Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2009 r. - De Benedetti-Dagnoni przeciwko Radzie

(Sprawa F-21/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Rosangela De Benedetti-Dagnoni (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, E. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2008 r. i w razie potrzeby decyzji o awansowaniu do tej grupy zaszeregowania urzędników na to mniej zasługujących.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2008 r. i w razie potrzeby decyzji o awansowaniu do tej grupy zaszeregowania urzędników na to mniej zasługujących;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________