PERSONALERETTENS KENDELSE

(Første Afdeling)

30. april 2009

Sag F-30/07

Lidia Noworyta

mod

Europa-Parlamentet

»Ufornødent at træffe afgørelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorunder Lidia Noworyta har nedlagt påstand om annullation af Parlamentets afgørelse af 28. april 2006 om afslag på en indstilling af 20. oktober 2005 fra sagsøgerens overordnede og om afslag på at bevilge sagsøgeren et fast beløb for overarbejde, jf. artikel 3 i bilag VI til vedtægten; i stedet for udbetaling af nævnte beløb har sagsøgeren subsidiært nedlagt påstand om betaling af et beløb i henhold til enten vedtægtens artikel 56a eller 56b.

Udfald: Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-30/07, Noworyta mod Parlamentet, og denne slettes af Personalerettens register. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Retspleje – sagsøger, hvis krav blev opfyldt, efter at søgsmålet blev anlagt

(Personalerettens procesreglement, art. 75)

Fællesskabets retsinstanser har adgang til på baggrund af en sags konkrete omstændigheder at vurdere, om det af retsplejehensyn er berettiget at forkaste et annullationssøgsmål eller, analogt, at fastslå, at et søgsmål er blevet uden genstand, og at det derfor er ufornødent at træffe afgørelse, uden først at have taget stilling til den formalitetsindsigelse, som sagsøgte har fremsat.

Dette er tilfældet, når Retten allerede i den første sag har truffet afgørelse vedrørende sagens realitet til fordel for sagsøgeren i den sag, der er indbragt for den, og når parterne under retsmødet og som svar på et spørgsmål fra Retten i forbindelse med den anden sag har erklæret, at det, såfremt det blev fastslået, at søgsmålet i den første sag kunne antages til realitetsbehandling, og Retten traf afgørelse vedrørende sagens realitet, vil være ufornødent at træffe afgørelse i den anden sag.

(jf. præmis 5-8)

Henvisning til:

Domstolen: 26. februar 2002, sag C-23/00 P, Rådet mod Boehringer, Sml. I, s. 1873, præmis 51 og 52, 23. marts 2004, sag C-233/02, Frankrig mod Kommissionen, Sml. I, s. 2759, præmis 26.

Retten i Første Instans: 15. juni 2005, sag T-171/02, Regione autonoma della Sardegna mod Kommissionen, Sml. II, s. 2123, præmis 155.

Personaleretten: 8. april 2008, sag F-134/06, Bordini mod Kommissionen, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 56, 28. april 2009, sag F-115/07, Balieu-Steinmetz og Noworyta mod Parlamentet, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser.