Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 8. februára 2021 – Wacker Chemie AG/Spolková republika Nemecko zastúpená Umweltbundesamt Deutsche Emissionshandelsstelle

(vec C-76/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Wacker Chemie AG

Žalovaná: Spolková republika Nemecko zastúpená Umweltbundesamt Deutsche Emissionshandelsstelle

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa definícia zvýšenia kapacity použitá v usmerneniach ETS Európskej komisie1 , v zmysle ktorej môže byť zariadenie prevádzkované s kapacitou, ktorá je najmenej o 10 % vyššia v porovnaní so začiatočnou inštalovanou kapacitou zariadenia pred zmenou, čo vyplýva z investície do fyzického kapitálu (alebo radu rastúcich investícií do fyzického kapitálu) vykladať v tom zmysle,

a)    že musí existovať príčinná súvislosť medzi investíciou do fyzického kapitálu a zvýšením technicky a právne prípustnej maximálnej kapacity alebo

b)    sa v súlade s článkom 3 písm. i) a l) rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ2 z 27. apríla 2011 vychádza z porovnania s priemerom dvoch najvyšších mesačných objemov produkcie počas prvých šiestich mesiacov od začiatku zmenenej prevádzky?

2.    V prípade uvedenom v prvej otázke v písmene b): Má sa článok 3 písm. i) rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011 vykladať v tom zmysle, že nie je relevantný rozsah zvýšenia technicky a právne prípustnej maximálnej kapacity, ale zohľadní sa len posúdenie priemerných hodnôt podľa článku 3 písm. l) rozhodnutia 2011/278 bez ohľadu na to, či a v akom rozsahu takéto hodnoty vyplývajú z uskutočnenej fyzickej zmeny alebo z vyššieho využitia kapacity?

3.    Má sa pojem začiatočná inštalovaná kapacita použitý v prílohe I usmernení ETS vykladať v súlade s článkom 7 ods. 3 rozhodnutia 2011/278/EÚ?

4.    Má sa rozhodnutie Európskej komisie o nevznesení námietok proti ohlásenej schéme štátnej pomoci vykladať v tom zmysle,

a)    že sa ním v celom rozsahu potvrdzuje súlad vnútroštátnej schémy s usmerneniami o pomoci, a to aj s ohľadom na ďalšie odkazy uvádzané vo vnútroštátnej schéme pomoci na iné ustanovenia vnútroštátneho práva alebo

b)    že vnútroštátna schéma pomoci a ostatné vnútroštátne právne predpisy sa majú vykladať takým spôsobom, aby napokon zodpovedali usmerneniam o pomoci?

5.    V prípade uvedenom v štvrtej otázke v písmene a): Je rozhodnutie Európskej komisie o nevnesení námietok proti ohlásenej schéme štátnej pomoci, pokiaľ ide o zistenie súladu s príslušnými usmerneniami o pomoci, záväzné pre vnútroštátny súd?

6.    Stávajú sa usmernenia Európskej komisie o pomoci záväznými pre členský štát pri výklade a uplatňovaní schválenej schémy pomoci z dôvodu, že sa na tieto usmernenia Komisia odvoláva v rozhodnutí o nevznesení námietok proti ohlásenej schéme štátnej pomoci a posudzuje zlučiteľnosť ohlásenej pomoci na základe týchto usmernení?

7.    Je článok 10a ods. 6 smernice 2003/87/ES3 v znení smernice (EÚ) 2018/410, podľa ktorého by mali členské štáty prijať finančné opatrenia na účely kompenzácie nepriamych nákladov na emisie oxidu uhličitého, relevantný pre výklad bodu 5 usmernení ETS, podľa ktorého musí byť pomoc obmedzená na minimum potrebné na dosiahnutie plánovanej ochrany životného prostredia?

____________

1 Oznámenie Komisie – Usmernenia k niektorým opatreniam štátnej pomoci v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2012 (Ú. v. EÚ C 158, 2012, s. 4).

2 Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii (Ú. v. EÚ L 130, 2011, s. 1).

3 Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 2003, s. 32).