2. aprillil 2007 esitatud hagi - Putterie-de-Beukelaer versus komisjon

(Kohtuasi F-31/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada hageja karjääriarengu aruanne, mis käsitleb ajavahemikku 1. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2005, sealhulgas apellatsioonmenetlus ja teised sellega seotud otsused ja täpsemalt punkt 6.5 "Eeldused" osas, millega ei tunnustatud hageja eeldusi B* kategooriasse kuuluvate tööülesannete täitmiseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks viitab hageja esiteks asjaolule, et administratsioon tegi ilmse hindamisvea sellega, et ei tunnustanud tema eeldusi B* kategooriasse kuuluvate tööülesannete täitmiseks Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade (edaspidi "personalieeskirjad") XIII lisa artikli 10 lõikes 3 ettenähtud atesteerimisel. Eriti, vastupidi sellele, mis märgiti hageja karjääriarengu aruandes, kuulusid tema tööülesanded infotehnoloogiaalase koolituse eest vastutava isikuna B* kategooriasse.

Teiseks viitab hageja personalieeskirjade artikli 26 rikkumisele, kaitseõiguse, läbipaistvuse ja võistlevuse, samuti personali hea halduse põhimõtete rikkumisele. Eriti väidab ta, et teatud dokumente, mida kasutati tema hindamisel, ei olnud talle tutvustatud piisava aja jooksul.

Kolmandaks viitab hageja personalieeskirjade artikli 25 lõike 2 ja põhjendamiskohustuse rikkumisele.

Neljandaks kinnitab hageja personali võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtete rikkumist osas, milles tööülesannete täitmist infotehnoloogiaalase koolituse eest vastutava isikuna hinnati atesteerimisel peadirektoraadi ja ülemuste poolt erinevalt.

____________