Meddelelse til EU-tidende

 

Dom afsagt af Retten i Første Instans den 8. juli 2003 i sag T-374/00, Verband der freien Rohrwerke eV m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 1.

(Fusionskontrol ( fusion som delvist henhører under EKSF-traktaten og delvist under EF-traktaten ( beslutning om tilladelse i henhold til artikel 66, stk. 2, KS ( beslutning om forenelighed med fællesmarkedet i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b) i forordning (EØF) nr. 4064/89 ( formalitetsbetingelser i henhold til EKSF-traktaten og EF-traktaten ( forholdet mellem ordningerne for fusionskontrol i EKSF-traktaten og EF-traktaten ( begrundelsespligt ( fejlskøn)

    Processprog: tysk

I sag T-374/00, Verband der freien Rohrwerke eV, Düsseldorf (Tyskland), Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH, Kreuztal-Ferndorf (Tyskland), Rudolf Flender Gmbh & Co. KG, Siegen (Tyskland), ved Rechtsanwalt H. Hellmann, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (befuldmægtigede: W. Mölls og W. Wils), støttet af Mannesmann AG, Düsseldorf, ved Rechtsanwälte K. Moosecker og P. Niggemann, og af Salzgitter AG, Salzgitter (Tyskland), ved Rechtsanwälte J. Sedemund og T. Lübbig, angående en påstand om annullation af beslutning COMP/M 2045 af 5. september 2000 og beslutning COMP/EKSF 1336 af 14. september 2000, hvorved Kommissionen i medfør af henholdsvis artikel 6, stk. 1, litra b) i forordning (EØF) nr. 4064/89 og artikel 66, stk. 2, KS, godkendte Salzgitters overtagelse af kontrollen med Mannesmannröhren-Werke, har Retten (Tredje Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, K. Lenaerts, og dommerne J. Azizi og M. Jaeger; justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen, den 8. juli 2003 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

1)Sagen afvises, for så vidt angår påstanden om annullation af beslutning COMP/EKSF 1336 af 14. september 2000.

2)Sagen antages til realitetsbehandling, men Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes for så vidt angår påstanden om annullation af beslutning COMP/M 2045 af 5. september 2000.

3)Sagsøgerne bærer deres egne samt Kommissionens, Salzgitters og Mannesmanns omkostninger.

____________

1 - EFT C 61 af 24.2.2001.