ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

27 май 2011 година

Съединени дела F-5/11 R и F-15/11 R

Peter Mariën

срещу

Европейска комисия (F-5/11 R)

и

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) (F-15/11 R)

„Публична служба — Обезпечително производство — Молба за постановяване на временни мерки — Липса на основание за произнасяне по молбата за спиране на изпълнението на решение“

Предмет:      Жалби, подадени на основание член 278 ДФЕС и член 157 АЕ, както и на основание член 279 ДФЕС, приложим към Договора за Евратом съгласно член 106а от него, с които г‑н Mariën иска да се спре изпълнението на решението от 11 януари 2011 г. на ръководителя на делегацията на Европейския съюз в Кабул (Афганистан), с което му е разпоредено да напусне хотела, в който временно пребивава, и да се настани в наскоро построения за персонала на делегацията охраняван жилищен комплекс

Решение:      Липсва основание за произнасяне по исканията за спиране на изпълнението на решението от 11 януари 2011 г., с което ръководителят на делегацията на Европейския съюз в Кабул (Афганистан) разпорежда на г‑н Mariën да напусне хотела, в който временно пребивава, и да се настани в наскоро построения за персонала на делегацията охраняван жилищен комплекс. Отхвърля в останалата им част молбите за допускане на обезпечение по съединени дела F‑5/11 R и F‑15/11 R. Не се произнася по съдебните разноски.

Резюме

1.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Спорно решение, което е произвело правните си последици в хода на съдебното производство — Искане, което е останало без предмет — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество

(член 278 ДФЕС)

2.      Длъжностни лица — Права и задължения — Особени и дерогиращи разпоредби, приложими за длъжностните лица на служба в трета държава — Предоставяне на служебно жилище — Задължение за настаняване в него

(член 5, параграф 1 от приложение X към Правилника за длъжностните лица)

1.      Когато спорното решение е произвело правните си последици в хода на съдебното производство, съдията по обезпечителното производство вече няма основание да се произнася по искането за спиране на изпълнението на въпросното решение, като това не предопределя решението, което ще бъде постановено от съдилищата на Съюза в главното производство, що се отнася до интереса на жалбоподателя да иска отмяна, с обратно действие, на спорното решение за периода, в който същото е проявило правните си последици.

(вж. точки 39 и 42)

2.      От член 5, параграф 1 от приложение X към Правилника за длъжностните лица следва, че задължението на съответния служител да се настани в предоставеното му жилище, не зависи от неговото съгласие. По-конкретно, когато във връзка с това задължение компетентният орган предоставя избор между две или повече конкретни жилища, съответният служител няма право едностранно да обвързва предоставените му възможности със свои условия или промени.

(вж. точка 40)