Προσφυγή της 5ης Απριλίου 2013 - United Parcel Service κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-194/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: United Parcel Service (Ατλάντα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) (εκπρόσωποι: A. Ryan και B. Graham, solicitors, και W. Knibbeler και Π. Στάμου, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει στο σύνολό της την από 30 Ιανουαρίου 2013 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2013) 431 (COMP/M.6570 - UPS και TNT Express), περί απαγορεύσεως του σχεδίου αποκτήσεως της TNT Express N.V. από την UPS, καθόσον απαγορεύει τη συγκέντρωση, και

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα, περιλαμβανομένων των εξόδων οιουδήποτε ενδεχόμενου παρεμβαίνοντος.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής, η προσφεύγουσα προβάλλει τους ακόλουθους πέντε λόγους ακυρώσεως.

Ο πρώτος λόγος αντλείται από το ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο και σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως κατά την εξέταση των πιθανών αποτελεσμάτων της συγκεντρώσεως όσον αφορά τις τιμές. Επιπλέον, η Επιτροπή παρέβη την υποχρέωσή της αιτιολογήσεως και παραβίασε τα δικαιώματα άμυνας της UPS, τροποποιώντας ουσιωδώς το οικονομετρικό πρότυπο που είχε προβάλει η UPS, χωρίς να προβεί σε ακρόασή της ή να εξηγήσει ικανοποιητικά τις τροποποιήσεις που επέφερε.

Ο δεύτερος λόγος αντλείται από το ότι, καθορίζοντας αυθαίρετο κριτήριο για την εκτίμηση του επαληθεύσιμου χαρακτήρα της βελτιώσεως της αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο και παρεξέκλινε από το κριτήριο που έχει καθορίσει η νομολογία. Επιπλέον, η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο και σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως αποδίδοντας ανεπαρκή ή και καμία σημασία στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της οποίας την ύπαρξη είχε καταρχήν δεχθεί. Τέλος, η Επιτροπή υπέπεσε σε προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας της UPS, στηρίζοντας την εκ μέρους της απόρριψη της προβληθείσας βελτιώσεως της αποτελεσματικότητας σε αιτιάσεις των οποίων δεν είχε λάβει προηγουμένως γνώση η UPS.

Ο τρίτος λόγος αντλείται από το ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο και σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως εφαρμόζοντας κατ' εσφαλμένο τρόπο την έννοια της εγγύτητας του ανταγωνισμού. Υπέπεσε επίσης σε πλάνη κρίνοντας, χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις, ότι η αντίπαλη επιχείρηση της οντότητας που θα προέκυπτε από τη συγκέντρωση θα αποδεχόταν ενδεχόμενες αυξήσεις τιμών εκ μέρους της επιχειρήσεως που θα προέκυπτε από τη συγκέντρωση.

Ο τέταρτος λόγος αντλείται από το ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας της UPS, καθόσον αρνήθηκε σ' αυτήν την πρόσβαση σε κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να την απαλλάξουν από την όποια ευθύνη. Επιπλέον, η Επιτροπή παρέβη την υποχρέωσή της αιτιολογήσεως και υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, καθώς και σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως, κρίνοντας ότι οι μη εγγύς ανταγωνιστές δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ώστε να ασκήσουν ουσιαστική πίεση στην επιχείρηση που θα προέκυπτε από τη συγκέντρωση στο εγγύς μέλλον.

Ο πέμπτος λόγος αντλείται από το ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο και σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως κατά την εξέταση της ικανότητας των πελατών να περιορίσουν την οντότητα που θα προέκυπτε από τη συγκέντρωση.

____________