Žaloba podaná dne 14. února 2018 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-122/18)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: G. Gattinara a C. Zadra, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Italská republika tím, že nezajistila a nadále nezajišťuje, aby orgány veřejné moci nepřekračovaly lhůty 30 nebo 60 kalendářních dnů pro zaplacení svých dluhů z obchodních transakcí, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. 2011, L 48, s. 1), a zejména povinnosti podle článku 4 této směrnice;

uložit Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Důkazy, které má Komise k dispozici, jež jsou založeny na informacích poskytnutých Italskou republikou během postupu před zahájením soudního řízení, nasvědčují tomu, že lhůty splatnosti 30 nebo 60 kalendářních dnů uvedené v článku 4 směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám byly překročeny nikoli jednotlivými subjekty, nýbrž celými kategoriemi orgánů veřejné moci, a nikoliv ve vztahu k jedné jednotlivé obchodní transakci, nýbrž pokud jde o průměrnou dobu splácení, tj. ve vztahu ke všem transakcím uzavřeným těmito orgány, a konečně nikoli po určitou omezenou dobu, nýbrž systematicky od září 2014 do dne podání této žaloby. Komise tudíž považuje za prokázané trvalé a systematické porušení článku 4 směrnice.

____________