Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 3. června 2021 – Maďarsko v. Evropský parlament

(Věc C-650/18)1

„Žaloba na neplatnost – Článek 7 odst. 1 SEU – Usnesení Evropského parlamentu o návrhu, který vybízí Radu Evropské unie, aby učinila zjištění, že existuje zřejmé nebezpečí závažného porušení hodnot, na nichž je Unie založena – Články 263 a 269 SFEU – Pravomoc Soudního dvora – Přípustnost žaloby – Napadnutelný akt – Článek 354 SFEU – Pravidla počítání hlasů v Parlamentu – Jednací řád Parlamentu – Článek 178 odst. 3 – Pojem ‚odevzdané hlasy‘ – Zdržení se hlasování – Zásady právní jistoty, rovného zacházení, demokracie a loajální spolupráce“

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobce: Maďarsko (zástupci: původně M. Z. Fehér, G. Tornyai a Zs. Wagner, poté M. Z. Fehér, zmocněnci)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: F. Drexler, N. Görlitz a T. Lukácsi, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalobce: Polská republika (zástupce: B. Majczyna, zmocněnec)

Výrok

Žaloba se zamítá.

Maďarsko ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.

Polská republika ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 436, 3.12.2018.